Thủ tướng phê duyệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp GĐ 2017 – 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt dao động 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%…

Định hướng GĐ 2017 – 2020 cơ cấu lại nông nghiệp theo lĩnh vực, sản phẩm, trong đây có nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỉ USD trở lên và thịt lợn, thịt gia cầm.

Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, 1 số địa phương căn cứ lợi thế và nhu cầu phân khúc, chọn lọc nhóm sản phẩm này để quy hoạch và đầu tư theo hướng như đối có sản phẩm quốc gia nhưng diện tích cấp địa phương; có chính sách bán hàng và biện pháp mở rộng diện tích, sức tranh giành để bổ sung vào nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia.

Nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương, có diện tích nhỏ, gắn có chỉ dẫn địa lý cụ thể, sẽ được thi công và phát triển cộng có thi công nông thôn mới ở huyện, xã theo mô hình “mỗi xã 1 sản phẩm”.

Trong lĩnh vực trồng trọt, tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm thích hợp có lợi thế, nhu cầu phân khúc và thích ứng có biến đổi khí hậu từng vùng, miền. Chuyển mạnh đất lúa năng suất và hiệu quả thấp sang 1 số cây trồng khác có phân khúc và hiệu quả hơn, hoặc nuôi trồng thủy sản thích hợp có sinh thái của địa phương.

Về lĩnh vực chăn nuôi, rà soát chiến lược phát triển ngành có từng đối tượng nuôi cụ thể để điều chỉnh diện tích thích hợp có nhu cầu phân khúc; phát triển 1 số vùng chăn nuôi tập trung, diện tích lớn đối có 1 số sản phẩm chủ lực; đồng thời duy trì và phát triển chăn nuôi nông hộ theo phương thức chăn nuôi tân tiến, kết hợp có phát triển chăn nuôi hữu cơ, sinh thái. Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi từ 4,5-5%/năm; tốc độ tăng lương từ sản xuất chăn nuôi đạt tối thiểu 5%/năm.

Về lĩnh vực thủy sản, đẩy mạnh khai thác xa bờ, đầu tư tân tiến hóa trang thiết bị chế biến, bảo quản trên tàu nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch; tổ chức lại sản xuất trên biển theo mô hình hợp tác, liên kết chuỗi giữa khai thác – cung ứng dịch vụ hậu cần và thu mua trên biển – chế biến thủy sản, gắn có bảo vệ và phát triển nguồn lợi…

Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản đạt 4,5-5,0%/năm; tốc độ tăng lương từ sản xuất thủy sản đạt tối thiểu 5%/năm; sản lượng thủy sản đạt 7 triệu tấn…

Tại sao khách mua nên nghiên cứu tài liệu này cocobay da nang

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *