thiên châu biến

Truyện với 887 chương.

1 Quyển 1:thiên Châu Giác Tỉnh. -- Chương 1:đại Tỷ, Thật Sự Là Hiểu Lầm! (1)

2

Bạn đang xem: thiên châu biến

Chương 1:đại Tỷ, Thật Sự Là Hiểu Lầm!(2)

3 Chương 1:đại Tỷ, Thật Sự Là Hiểu Lầm!(3)

4

Chương 1:đại Tỷ, Thật Sự Là Hiểu Lầm!(4)

5

6

7

8

9 Chương 3:cơ Ngực Doanh Trưởng Thật Không Tồi! (1)

10

Chương 3:cơ Ngực Doanh Trưởng Thật Không Tồi! (2)

11 Chương 3:cơ Ngực Doanh Trưởng Thật Không Tồi! (3)

12

Chương 3:cơ Ngực Doanh Trưởng Thật Không Tồi! (4)

13 Chương 4:thiên Châu Sư Huyền Bí!(1)

14

Chương 4:thiên Châu Sư Huyền Bí!(2)

15 Chương 4:thiên Châu Sư Huyền Bí!(3)

16

Chương 4:thiên Châu Sư Huyền Bí!(4)

17 Chương 5:bất Tử Thần Công. Thiên Châu Giác Tỉnh (1)

18

Chương 5:bất Tử Thần Công. Thiên Châu Giác Tỉnh (2)

19 Chương 5:bất Tử Thần Công. Thiên Châu Giác Tỉnh (3)

20

Chương 6:bích Tỉ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (1)

21 Chương 6:bích Tỉ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (2)

22

Chương 6:bích Tỉ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (3)

23 Chương 6:bích Tỉ Vi Tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (4)

24

Chương 7:ước Pháp Tam Chương (1)

25 Chương 7:ước Pháp Tam Chương (2)

26

Chương 7:ước Pháp Tam Chương (3)

27 Quyển 2:thể Châu Ngưng Hình -- Chương 8:sự Ảo Diệu Của Bất Tử Thần Công (1)

28

Chương 8:sự Ảo Diệu Của Bất Tử Thần Công (2)

29 Chương 8:sự Ảo Diệu Của Bất Tử Thần Công (3)

30

Chương 8:sự Ảo Diệu Của Bất Tử Thần Công (4)

31 Chương 9:tử Thần Cung (1)

32

Chương 9:tử Thần Cung (2)

33 Chương 9:tử Thần Cung (3)

34

Chương 9:tử Thần Cung (4)

35 Chương 10:thể Châu Ngưng Hình, Ý Châu Thác Ấn(1)

36

Chương 10:thể Châu Ngưng Hình, Ý Châu Thác Ấn(2)

37 Chương 10:thể Châu Ngưng Hình, Ý Châu Thác Ấn(3)

38

Chương 10:thể Châu Ngưng Hình, Ý Châu Thác Ấn(4)

39 Chương 11:phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc(1)

40

Chương 11:phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc(2)

41 Chương 11:phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc(3)

42

Chương 11:phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc(4)

43 Chương 12:thể Châu Ngưng Hình- tì Vương Cung (1)

44

45 Chương 12:thể Châu Ngưng Hình- tì Vương Cung (3)

46

Chương 12:thể Châu Ngưng Hình- tì Vương Cung (4)

47 Gậy Ông Đập Lưng Ông! (1-2)

48

Chương 13:gậy Ông Đập Lưng Ông! (3-4)

49 Thể Châu Ngưng Hình Sáo Trang (1)

50

Thể Châu Ngưng Hình Sáo Trang (2)

51 Thể Châu Ngưng Hình Sáo Trang (3)

52

Thể Châu Ngưng Hình Sáo Trang (4)

53 Thể Châu Ngưng Hình Sáo Trang (5)

54

Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu Thác nén (1)

55 Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu Thác nén (2)

56

Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu Thác nén (3)

57 Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu Thác nén (4)

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Thân Thể Tiến Hóa,siêu Cấp Hữu Thối(1)

67 Thân Thể Tiến Hóa,siêu Cấp Hữu Thối(2)

68

Thân Thể Tiến Hóa,siêu Cấp Hữu Thối(3)

69 Thân Thể Tiến Hóa,siêu Cấp Hữu Thối(4)

70

71

72

73

74

Nhất Tiễn Định Càn Khôn(1)

75 Nhất Tiễn Định Càn Khôn(2)

76

Nhất Tiễn Định Càn Khôn(3)

77 Nhất Tiễn Định Càn Khôn(4)

78

Thâu Tâm, Tắc Mật Đánh Úp Doanh Trại Địch (1)

79 Thâu Tâm, Tắc Mật Đánh Úp Doanh Trại Địch (2)

80

Thâu Tâm, Tắc Mật Đánh Úp Doanh Trại Địch (3)

81 Thâu Tâm, Tắc Mật Đánh Úp Doanh Trại Địch (4)

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Chu Đại Nguyên Soái Đến (1)

96

Chu Đại Nguyên Soái Đến (2)

97 Chu Đại Nguyên Soái Đến (3)

98

Xem thêm: truyện nóng bỏng

Thả Ngươi Ra Ta Liền Không Có Lão Bà!!! (1)

99 Thả Ngươi Ra Ta Liền Không Có Lão Bà!!! (2)

100

Thả Ngươi Ra Ta Liền Không Có Lão Bà!!! (3)