nhiều chuyện

Bản dịch của "nhiều chuyện" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: nhiều chuyện

người nhiều chuyện {danh}

Bản dịch

VI

nhiều chuyện {tính từ}

VI

người nhiều chuyện {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: nhập thuỵ chỉ nam

Vietnamese Cách dùng "busybody" nhập một câu

The busybody, for the first time perhaps in the history of the world, has been taken at his own estimate of himself.

He told busybodies it was a storm shelter.

I am ví grateful to tát you for being prepared to tát converse with an interfering busybody during this immensely difficult time.

Xem thêm: thần hào từ thi đại học sau bắt đầu

It may be better to tát live under robber barons than thở under omnipotent moral busybodies.

Finally, there are the lone rangers, the individual busybodies who tệp tin cases.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nhiều chuyện" nhập giờ Anh