nghe kinh vu lan

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bạn đang xem: nghe kinh vu lan

(Thắp 3 cây mùi hương, quỳ thật thà, thế mùi hương ngang trán niệm rộng lớn bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng trở thành kính

Gởi theo dõi đám mây hương

Phảng phất từng chục phương

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo

Thề đầy đủ đời lưu giữ đạo

Theo tự động tánh thực hiện lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật kể từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững vàng bền

Xa bể cực khổ mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

(Xá rồi gọi tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, rước đức lành lặn phổ hoá bọn chúng sinh. Chúng con cái một dạ chí trở thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện từng cả phụ vương ngôi Tam chỉ bảo, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, nằm trong là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp phụ vương cõi chục phương Tăng bọn chúng, ước kể từ bi tiếp phỏng mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thoát, u thân phụ hiện tại thế phước tăng lâu ngôi trường. Khắp bọn chúng sinh rõ ràng đàng đạo đức nghề nghiệp, bay muội miệt mài triệu chứng bậc quang quẻ minh. Ngưỡng ước đức cả oai phong linh, kể từ bi thương xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm mùi hương vô lư và gọi bài xích kệ nghiền thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời người,

Cha lành lặn công cộng tứ loại,

Quy nó tròn trặn một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp phụ vương kỳ,

Xưng dương nằm trong nghiền thán,

Ức kiếp ko tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng,

Đạo thông cảm ko thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân thuộc con cái hình ảnh hiện tại,

Cúi đầu van nài thệ nguyện quy nó.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư vô biến hóa pháp giới, vượt lên trước, hiện tại, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trụ Tam chỉ bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc toàn cầu đại kể từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hoặc ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa phải bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng chục phương

Hiện trở thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ ràng biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân thuộc toàn thể hiện tại tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban cho tới.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén bát rời khỏi domain authority, người thương đề tát đoả bà domain authority, quỷ ha tát đoả bà domain authority, quỷ ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn rời khỏi trị duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào vớ kiết lật đoả, nó mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị, quỷ ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a thả đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quỷ bà dà, quỷ trị đạt đậu, đát điệt thả. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, quỷ ha người thương đề tát đoả, tát bà tát bà, quỷ rời khỏi quỷ rời khỏi, quỷ hê quỷ hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô, trị xà domain authority đế, quỷ ha trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi. Mạ mạ trị quỷ rời khỏi, mục đế lệ, nó hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trị rơi trị sâm. Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô, quỷ rời khỏi, hô lô hô lô, hê rị, tớ rời khỏi tớ rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người thương đề dạ người thương đề dạ, người thương đà dạ người thương đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu, phụ vương dạ quỷ mãng cầu, tớ bà ha. Tất đà dạ, tớ bà ha. Ma ha vớ đà đạ, tớ bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì, tớ bà ha. Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tớ bà ha. Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha. Ta bà quỷ ha, a vớ đà dạ, tớ bà ha. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tớ bà ha. Ba đà quỷ yết vớ đà dạ, tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì bàn dà rời khỏi dạ, tớ bà ha. Ma bà lợi thắng kiết rời khỏi dạ, tớ bà ha. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tớ bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu sắc vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn dò xét cầu.

Con ni nghe thấy chuyên nghiệp trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe điều tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới mẻ đặng lục thông,

Muốn cho tới thân phụ u ngoài vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sinh trở thành đạo cả ước đền rồng,

Làm con cái hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn bên dưới bên trên dò xét tầm

Thấy vong khuôn sinh thực hiện ngạ quỷ,

Không nốc ăn tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết u đói khát ai hoài tình rạm.

Lo sản phẩm rước dưng kể từ khuôn,

Đặng hứng lòng vô cùng cực khổ lâu nay,

Thấy cơm trắng, u vô cùng lo lắng,

Tay mô tả che chắn hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn ko dứt,

Sợ bọn chúng quỷ cướp giựt của bà,

Cơm đem không đến mồm đà,

Hoá trở thành kêu ca lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.

Thấy vì vậy gian khổ thê thảm,

Mục Kiền Liên kính yêu xót thương,

Mau mau về cho tới giảng đàng,

Bạch nằm trong Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật mới mẻ bảo rõ nét căn nơi bắt đầu.

Rằng u ông gốc tội vô cùng sâu sắc,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân ko thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu rộng lớn,

Tiếng vang trạm gác thấu cho tới cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà quỷ nước ngoài đạo, tứ vì như thế Thiên vương

Cộng phụ vương cõi sáu phương tụ luyện,

Cũng ko phương cứu vớt tế u ngươi,

Muốn cho tới cứu vớt đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của chục phương Tăng.

Pháp cứu vớt tế Ta toan giảng thưa,

Cho người xem bay ngoài ách nàn

Bèn kêu Mục Thị lại gần,

Truyền cho tới Diệu pháp ân quan trọng đua.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan rinh sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm số, ngược cây năm màu sắc.

Lại nên rinh nệm ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh nghịch sạch sẽ báu mầu,

Đựng vào phía trong bình chén bát vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức chục phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thoát,

Lại tăng thân phụ u hiện tại chi phí,

Đặng nhờ phước đức chi phí khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như người thiền quyết định thụi khê,

Tránh điều phiền óc chuyên nghiệp về Thiền-na.

Hoặc người đặng tứ toà đạo ngược,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc người lâu hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phân phát,

Và những mặt hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát chục phương,

Hiện hình thực hiện sãi ở ngay sát bọn chúng sinh.

Đều trì giới vô cùng thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh quyết định chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh chén cơm lục hoà.

Người nào là sở hữu rinh rời khỏi vật thực,

Đặng cúng nhịn nhường Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ khuôn của những người,

Bà con cái quyến nằm trong thảy đều nhờ ơn.

Tam trang bị cực khổ chắc chắn rằng thoát ra khỏi,

Cảnh thanh thư thả tận hưởng lâu ngẫu nhiên,

Như còn thân phụ u hiện tại chi phí,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như thân phụ u bảy đời vượt lên trước vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang quẻ thắp sáng từng nằm trong châu thân thuộc,

Phật dạy dỗ bảo chục phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân theo dõi thể thức sau này:

Trước Khi lâu thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất thế u thân phụ thí công ty,

Định tinh thần quán đầy đủ hãy nhớ là,

Cho đoạn quyết định ý hành thiền,

Mới sử dụng sản phẩm đàn chi phí hiến dưng.

Khi lâu dụng, nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự động tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự ý lâu sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vớt tế Phật vừa phải thưa dứt,

Mục Liên nằm trong Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui vẻ mừng,

Mục Liên cũng không còn than khóc rầu buồn.

Mục Liên khuôn cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp cực khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con cái nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oai phong thần Tam chỉ bảo,

Bằng chẳng thì nàn cực khổ khó khăn rời khỏi.

Như sau môn đồ xuống tóc,

Vu Lan Bồn pháp sử dụng nhưng mà phỏng sinh.

Độ thân phụ u còn đương bên trên thế,

Hoặc bảy đời rất có thể đặng không?

Phật rằng: Lời căn vặn vô cùng thông,

Ta vừa phải mong muốn thưa con cái ngay lập tức căn vặn theo dõi.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo phái mạnh nữ giới,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng tá, dựa quan liêu,

Cùng mặt hàng lê loại vạn dân nhân gian.

Như chí mong muốn đền rồng ơn thân phụ u,

Hiện bên trên nằm trong thất thế tình rạm.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau Khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật Đà hoan tin vui,

Phải bán sỉ bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào phía trong bình chén bát tinh nhanh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng nhịn nhường.

Đặng nguyện cầu tuy vậy đàng ngôi trường lâu,

Chẳng chói nhức cũng chẳng cực khổ chi,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa điểm ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui vẻ đẹp mắt,

Lại xa cách rời khỏi nàn cực khổ vô cùng thân thuộc,

Môn sinh Phật tử đon đả,

Hạnh tu hiếu thuận nên rất cần phải chuyên nghiệp.

Thường nguyện cầu xuân huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ khuôn siêu sinh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân rạm nên đền rồng.

Lễ cứu vớt tế chí trở thành sắp xếp,

Ngõ cúng nhịn nhường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp oán ân,

Sanh trở thành chăm sóc dục tuy vậy thân thuộc buổi đầu,

Đệ tử Phật lo lắng giữ gìn,

Mới nên là Thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh trở thành,

Sau là cứu vớt vớt, bọn chúng sinh muôn loại.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe điều tạc như vầy::

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính rời khỏi cho tới số nhị muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có những mặt hàng Bồ-tát,

Hội bên trên trên đây đầy đủ mặt mày thông thường thông thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đàng,

Cùng mặt hàng đại bọn chúng Nam phương tổ chức.

Đáo chào bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương thô vứt đấy nhiều năm,

Thế Tôn bèn tất tả cho tới điểm,

Lạy ngay lập tức phụ vương lễ bái, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm ái quan ngại,

Chẳng hiểu sao Phật lễ bái lô xương,

Vội vàng van nài Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Phụ phụ vương phương tứ loại.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lễ bái xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn trang bị,

Ngươi là môn đồ hàng đầu dày công.

Bởi chưa chắc chắn đục vô ko rõ ràng,

Nên vì như thế ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục lâu nay,

Cho nên vô bại liệt biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có các cụ thân phụ u,

Hoặc thân thuộc tớ, hoặc kẻ tớ sinh,

Luân hồi sống chết, tử sinh,

Lục thân thuộc đời trước, tử thi còn trên đây.

Ta lễ bái kỉnh người chi phí bối,

Và ngậm ngùi vì như thế lưu giữ kiếp xưa.

Đống xương lếu tạp chẳng vừa phải,

Không phân trai gái vứt bừa khó khăn coi.

Ngươi chịu thương chịu khó xét soi cho tới kỹ,

Phân thực hiện nhị mặt mày nữ giới, mặt mày phái mạnh,

Để cho tới phân biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo nữ giới phái mạnh hóa học ông chồng.

Đức A-nan trong tâm khẩn thiết,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn van nài Phật tỏ bày,

Vì khó khăn lựa chọn gái trai thời điểm này.

Còn sinh chi phí dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng cút ăn diện rành mạch,

Chớ Khi tan xác chi phí hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nom khó khăn phân.

Phật mới mẻ bảo: A-nan nên biết,

Xương nữ giới phái mạnh phân biệt rõ nét,

Đàn ông xương white nặng nề oằn,

Đàn bà xương nhẹ nhàng đen sì rạm xinh xắn.

Ngươi sở hữu biết cớ sao đen sì nhẹ?

Bởi thanh nữ sinh nở nhưng mà rời khỏi,

Sanh con cái phụ vương đấu huyết rời khỏi,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi con cái.

Vì cớ ấy hao hao mòn thân thuộc thể,

Xương thanh nữ, đen sì nhẹ nhàng rộng lớn trai.

A-nan nghe vậy bi thảm,

Xót thương thân phụ u công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật đua ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp nào là báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn mới mẻ bảo điều rằng:

Vì ngươi Ta tiếp tục phân trần khá nghe!

Thân thanh nữ nhiều bề vô cùng nhọc mệt,

Sanh đặng con cái thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ gìn kinh khủng tan phi lý.

Tháng loại nhì nhịn nhường như sữa quánh.

Tháng loại phụ vương như viên huyết dừng.

Bốn mon vẫn tượng rời khỏi hình.

Năm mon ngũ thể([1]) hiện tại sinh rõ nét.

Tháng loại sáu lục căn([2]) đều đầy đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại tăng đầy đủ chân lông,

Cộng công cộng cho tới số tám muôn tứ ngàn.

Tháng loại tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì khá đầy đủ vóc hình.

Mười mon là cho tới kỳ sinh.

Nếu con cái hiếu thuận xuôi bản thân rời khỏi luôn luôn,

Bằng ngỗ ngược thực hiện buồn thân thuộc khuôn.

Nó vẫy vùng giẫm quấu bừa bãi,

Làm cho tới thân phụ u hãi hùng,

Sự nhức, sự cực khổ ko nằm trong tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví như được bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa u chục phần nên tin tưởng.

Điều loại nhất lưu giữ gìn bầu giáo,

Mười mon ngôi trường chu đáo từng bề.

Thứ nhị sinh nở ghê gớm tởm,

Chịu nhức chịu đựng cực khổ mỏi miệt mài trăm phần.

Điều loại phụ vương, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực cho tới đâu, vững chắc và kiên cố chẳng lắc.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ lênh láng cho tới con cái.

Điều loại năm lại còn Khi ngủ,

Ướt u ở, thoáng đãng phần con cái.

Thứ sáu sú nước nhai cơm trắng,

Miễn con cái no rét mướt chẳng nhờm, chẳng tởm.

Điều loại bảy ko chê dù uế,

Giặt trang bị dơ của trẻ em ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng biệt,

Nếu con cái cút vắng ngắt thân phụ phiền u lo

Điều loại chín miễn con cái sung sướng,

Dầu nên đem nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao đảm bảo chất lượng thì thực hiện,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam cầm bị thế.

Điều loại chục chẳng ham gọt giũa,

Dành cho tới con cái những cuộc thanh thư thả,

Thương con cái như ngọc như vàng,

Ơn thân phụ, nghĩa u sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong bọn chúng sinh tuy rằng thiệt phẩm người,

Mười phần miệt mài muội cả chục,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân thuộc.

Chẳng kính mến, quên ân, ngược đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu khoác phú,

Thì những người dân ấy đời nào là nên thân thuộc.

Mẹ sinh con cái nuôi nấng chục mon,

Cực cực khổ nhịn nhường trọng trách bên trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì như thế bầu,

Cho nên thân thuộc thể hình hài xoàng suy.

Khi sinh đẻ nguy hiểm chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh nghịch huyết đằm đìa,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề nguy hiểm.

Con còn nhỏ nên lo phiền săn bắn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con cái,

Phải tắm, nên giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy u ko quan ngại gì.

Nằm phía đầm đìa, con cái ở phía ráo,

Sợ cho tới con cái đầm đìa áo, đầm đìa chăn,

Hoặc Khi ghẻ chóc từng thân thuộc,

Ắt con cái nên chịu đựng trăm phần thảm thương.

Trọn phụ vương năm bú nương sữa u,

Thân còm hao mòn nào là nệ với con cái,

Đến Khi vừa mới được rộng lớn ranh,

Mẹ thân phụ dạy dỗ bảo cho tới con cái vỡ lòng,

Cho tới trường há thông trí huệ,

Dựng bà xã ông chồng sở hữu thế thực hiện ăn,

Ước ước con cái được nên thân thuộc,

Dầu cho tới thân phụ u cơ bựa cai quản chi.

Con bệnh tật tức thì lo phiền chạy,

Dầu tốn hao cơ hội bao nhiêu cũng đành,

Khi con cái căn bệnh dịch đặng lành lặn,

Thì thân phụ u mới mẻ an thần quyết định tâm.

Công chăm sóc dục sinh bởi non biển cả,

Cớ sao con cái chẳng hàm ơn này!

Hoặc Khi tội lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn thân phụ u phùng đem trợn đôi mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà con cái chẳng kể rời khỏi chi,

Không tuân Sư phụ lễ thức chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy vậy hàng không kể,

Tiếng khuyên nhủ răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang kháng báng từng đàng,

Ra vô tiến thoái mắng càn người bên trên.

Vì tục tằn tánh quen thuộc thực hiện bướng,

Chẳng kể điều trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo dõi thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ chúng ta lành lặn theo dõi nằm trong bọn chúng dữ,

Nết luyện quen thuộc thực hiện sự ngược ngang,

Nghe điều dỗ ngon dỗ ngọt quân hoang phí,

Bỏ thân phụ vứt u trốn thanh lịch quê người

Trước còn luyện theo dõi thời theo dõi thế,

Thân lập thân thuộc dò xét kế tiếp sinh nhai,

Hoặc cút kinh doanh dò xét điều,

Hoặc vô lính tráng với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, ông tơ nợ,

Hoặc trở ngăn vì như thế bà xã vì như thế con cái,

Quên thân phụ quên u tình rạm,

Quên xứ quên sở nhiều năm ko về.

Ấy là thưa những người dân sở hữu chí,

Chớ phần nhiều du hý nhưng mà thôi,

Sau Khi đập không còn của rồi,

Phải dò xét phương kế tiếp dò xét song đồng xài.

Theo ăn cướp, hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tù ngục nên vương vãi,

Hoặc Khi đem bệnh dịch thân thuộc đàng,

Không người nuôi chăm sóc vứt thân thuộc ngoài đồng.

Hay tin tưởng dữ, bà con cái cô bác bỏ,

Cùng u thân phụ xao xác rầu rĩ,

Thương con cái kêu ca khóc ưu sầu,

Có Khi đem bệnh dịch đui mù loà vương vấn.

Hoặc bệnh trở nặng vì như thế thương vượt lên trước lẽ,

Phải vứt bản thân thực hiện quỷ lưu giữ hồn,

Hoặc nghe con cái chẳng lo phiền lường,

Trà đình, tửu quán, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo dõi trang bị bất chánh,

Chẳng bao nhiêu Khi thần tỉnh mộ khang,

Làm cho tới thân phụ u kêu ca nài,

Sanh con cái bất hiếu nên đem giờ đồng hồ đời.

Hoặc thân phụ u cho tới hồi già cả yếu đuối,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt từng điều,

Xem thêm: khu vườn mùa hạ

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con ko cung cấp vứt thục mạng chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương thân phụ u,

Thì sở hữu lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vô căn nhà,

Dễ sai dễ dàng khiến cho rộng lớn là phái mạnh nhi.

Song đến thời điểm tòng phu xuất giá bán,

Lo mặt mày ông chồng chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm hỏi,

Lần đợt nguội giá buốt biệt tăm biệt căn nhà.

Quên chăm sóc dục tuy vậy thân thuộc ân trọng

Không lưu giữ công đem nặng nề đẻ nhức,

Chẳng lo phiền báo trượt cù lao,

Làm cho tới thân phụ u rầu rĩ thảm thay cho.

Nếu thân phụ u quở mắng quở mắng,

Trở sinh lòng hờn phẫn nộ chẳng kiêng cữ,

Chớ chi ông chồng tấn công liên hồi,

Thì cam lòng chịu đựng chẳng phiền chẳng kêu ca.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái mạnh nữ giới,

Nói ko nằm trong nghiệp dữ nên đem.

Nghe Phật chứng thật từng đàng,

Trong mặt hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, lấy cây lấy củi,

Đập vô bản thân, vô mũi vô hông,

Làm cho những chân lông,

Thảy đều rướm tiết, đầm đìa váy cả thân thuộc.

Đến mê mẩn tinh thần biến động,

Một giây lâu mới mẻ tỉnh kêu ca rằng:

Bọn tớ ngược thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ràng ko rộng lớn người loà.

Nay tỏ ngộ biết bao nhầm nhỡ,

Ruột gan góc nhịn nhường như nhừ như tan,

Tội tình khó khăn nỗi kêu ca nài,

Làm sao trả đặng muôn vàn ơn sâu sắc.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo đáp oán ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân thuộc của tôi.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu số,

Phân tỏ nằm trong Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn thân phụ nghĩa u u ám,

Không phương báo đáp cho tới vừa phải mức độ đâu.

Ví sở hữu người ơn sâu sắc dốc trả,

Cõng u thân phụ toàn bộ nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bại liệt ko đền rồng.

Ví sở hữu người bắt gặp cơn đói rét,

Nuôi tuy vậy thân thuộc dưng không còn thân thuộc này,

Xương nghiền thịt nhừ phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn trên đây ko đồng.

Ví sở hữu người vì như thế công sinh chăm sóc,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân thuộc loà tối như vọc,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví sở hữu người thế dao thiệt bén,

Mổ bụng rời khỏi, rút không còn tấm lòng,

Huyết rời khỏi từng khu đất chẳng kêu ca,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân đâu bởi.

Ví sở hữu người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vô bản thân bất luận nơi nào,

Tuy là sự việc khó khăn biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp ko có gì đáp đền rồng.

Ví sở hữu người vì như thế ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật thế đèn,

Cứ treo vì vậy đầy đủ năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân rạm ko đền rồng.

Ví sở hữu người xương nghiền rời khỏi mỡ,

Hoặc lấy dao chặt bửa thân thuộc bản thân,

Xương tan thịt nhừ chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bên trên ko đồng.

Ví sở hữu người vì như thế công chăm sóc dục,

Nuốt Fe rét mướt thấu ruột thấu gan góc,

Làm cho tới thân thuộc thể tan biến,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân ko đền rồng.

Nghe Phật thưa thảy đều hãi kinh,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi thế ngăn,

Đồng thinh bạch Phật điều rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật mới mẻ bảo những mặt hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì thân phụ u trì chuyên nghiệp phúng tụng,

Cùng ân hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhịn nhường Tam chỉ bảo sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa số chi.

Rằm mon Bảy cho tới kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ phẩm đầy đủ lênh láng,

Chờ giờ câu hội đặt điều bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy vậy đàng ngôi trường lâu,

Hoặc sinh về Tịnh Độ nhàn hạ,

Ấy là báo đáp oán ân,

Sanh trở thành chăm sóc dục tuy vậy thân thuộc của tôi.

Mình còn nên cần thiết chuyên nghiệp trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới lưu giữ gìn,

Những điều Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá nên nó test phụng hành chớ sai

Được vì vậy mới mẻ là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tối nên rơi,

Trong năm đại tội kể rời khỏi,

Bất hiếu loại nhất, thiệt là trọng thay cho.

Sau Khi bị tiêu diệt bị hành hạ vô ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này vô núi Thiết Vi,

Vách phên bởi Fe vây xung quanh tứ phía.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy trở thành kêu ca,

Có lò nấu nướng Fe cho tới tan,

Rót vô vào mồm tội nhân hành quyết.

Một vá đầy đủ cho những người lâu cực khổ,

Lột thịt domain authority nhức thấu tấm lòng,

Lại sở hữu chó Fe, rắn gang,

Phun rời khỏi sương lửa nhen nhóm đoàn tội nhân,

Ở vô ngục sở hữu nệm bởi Fe,

Bắt tội nhân ở từng bại liệt đoạn,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng thịt thau.

Móc bởi Fe, thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung sập dỡ như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm cho tới thân thuộc thể nhừ nhừ như tương.

Những hình trị vô phương kể không còn,

Mỗi ngục đều sở hữu cơ hội trị riêng biệt,

Như là xe cộ Fe phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt ngay lập tức vô cùng hứng,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân thuộc,

Ngày tối sống mái muôn đợt,

Đến trăm ngàn kiếp không ngừng nghỉ một giây.

Sự hành trị bên trên A-tỳ ngục,

Rất u ám ngỗ ngược tuy vậy thân thuộc,

Chúng ngươi đều nên đon đả,

Thừa hành những việc phân trần khoản bên trên.

Nhứt là nên Kinh này in chép,

Truyền bá rời khỏi cho tới từng Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một vì như thế Thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng bởi thấy Phật vạn thiên

Do theo dõi nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ nó như sở nguyền.

Cha u đặng xa cách miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi điều Phật giảng vừa phải đoạn,

Khắp vô tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phân phát nguyện thà thân thuộc này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nại,

Dầu cho tới lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp điều Thầy luôn nhớ.

Ví như bị bá thiên đao dò xét.

Khắp thân thuộc này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân thuộc này,

Trải trăm ngàn kiếp điều Thầy chẳng sai.

Dẫu thân thuộc này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rời rã,

Đến trăm ngàn kiếp như vọc,

Chúng con cái cũng chẳng ngược điều Thầy khuyên nhủ.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn đặt điều nhằm hiệu Kinh,

Ngày sau quảng bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên nghiệp tu hành.

Phật mới mẻ bảo: A-nan nên biết!

Quyển Kinh này ngược thiệt cao xa cách,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi nên lưu giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau nó giáo phụng hành,

Sau Khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử vô cùng mừng, vô cùng vui vẻ,

Thảy một lòng vâng theo dõi điều Phật,

Và kính trở thành tin tưởng cứng cáp vẹn truyền,

Đồng nhau tựu bên trên Phật chi phí,

Nhất tâm đảnh lễ rồi ngay lập tức tháo lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mẻ há mang!

Chân như 1 áng linh quang quẻ,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi cút từng vùng,

Dứt từng đàng cực khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi vấn nan,

Sắc bại liệt nào là không giống loại ko đâu mà!

Cái ko nọ nào là xa cách loại sắc,

Sắc là ko, ko sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ về coi sở hữu phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng dứt này mà,

Sạch dơ, tăng bớt cũng chính là chân không

Ấy vậy nên xét thông từng lẽ,

Như hư vô sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch sẽ làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như vậy,

Lục trần bại liệt cũng kể là ko.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi nhưng mà có?

Bổn tánh ko soi nó nên tiêu!

Đã ko lão tử hiểm túng bấn,

Còn đâu già cả bị tiêu diệt, hòng theo dõi quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đàng tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hỏng soi làu!

Không ngăn quan ngại còn đâu lo phiền sợ!

Mộng tưởng ko tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, triệu chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao triệu chứng ngược,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng thiêng liêng liêng!

Ấy đại thần chú gom nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy nhưng mà,

Gồm đầy đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những cực khổ óc thênh thênh trừ không còn,

Lời thưa này sống động chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua quýt,

Này câu thần chú niệm rời khỏi như vầy:

Yết đế, yết đế, phụ vương la yết đế, phụ vương la tăng yết đế, người thương đề tớ bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa thả dà nhiều dạ. Đa khử dạ thả. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, tớ bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân thuộc Phật sắc vàng tươi tắn,

Tướng đảm bảo chất lượng quang quẻ minh vẹn đầy đủ chục.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi rộng lớn,

Mắt vô tợ nước tứ mối cung cấp khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân thuộc cấp bao nhiêu mươi.

Bốn tám điều nguyện ước phỏng bọn chúng,

Hoa sen chín phẩm rước đăng quang.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát.      (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con cái,

Vâng điều Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện thực hiện con cái thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân thuộc sinh,

Con cho tới trưởng thành và cứng cáp,

Mẹ dày gian nan,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín mon nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn vứt ngủ,

Ấm no khá đầy đủ,

Cậy sở hữu công thân phụ,

Chẳng cai quản yếu đuối già cả,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết nằm trong trả vũ,

Phấn đấu nuôi con cái,

Giáo dục vuông tròn trặn,

Đem đàng học tập đạo.

Đệ tử ơn sâu sắc ko báo,

Hổ phận xoàng nhát.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí trở thành kính cẩn,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng chỉ bảo nghiêm túc,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham ô thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp thân phụ u bọn chúng con cái,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn bên trên thế,

Thân tâm yên lặng ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã tắt thở,

Ác đạo xa cách rời khỏi,

Chóng trở thành Phật ngược.

Ngưỡng nom những Đức Như Lai

Khắp cõi hư vô,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lễ bái Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đồ thương hiệu là Mục Liên,

Lòng con cái sùng đạo tu nhân hậu,

Xuất gia theo dõi Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm con kiến tánh Như Lai đầy đủ lành lặn,

Lục thông khá đầy đủ thành danh,

Muốn dò xét thân phụ u lòng trở thành gắng sức,

Đền ơn cho tới bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng trần thế.

Thấy vong u cực khổ muôn vàn,

Ốm còm, đói khát vô đàng quỷ quỷ.

Mục Liên kêu u khóc la,

Đau lòng thương u đoạ rơi Diêm đình.

Thanh Đề bắt gặp con cái bản thân,

Mục Liên cứu vớt u không còn tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong tâm,

Mục Liên nghe thưa khóc ròng rã thở kêu ca,

Vội vàng quay về trần thế,

Bới cơm trắng một chén bát rước thanh lịch u mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng trở thành kêu ca.

Mục Liên coi thấy tháng hoàng,

Trong lòng nhức nhối, than khóc buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật phỏng bản thân,

Trở về lễ bái Phật cầu van nài u già cả.

Thích-ca Đức Phật phân qua quýt,

Mẹ ngươi tội nặng nề đoạ rơi nghiệp hành.

Ta truyền cứu vớt tế pháp lành lặn,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho tới phụ khuôn hiện tại chi phí,

Lục thân thuộc, quyến nằm trong bình yên lặng điều hoà.

Bảy đời phụ khuôn vẫn qua quýt,

Về trời tận hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui đùa thư thả nhàn hạ,

Ngày Rằm mon Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm số món ăn,

Trái cây ngũ ngược, mùi hương đăng rõ nét,

Chiếu, nệm, bồn tắm, mùng mùng.

Dầu, đàng, trà lá, chén bát vàng đựng cơm trắng,

Những dụng cụ quý bông thơm nức,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn rành mạch.

Cúng nhịn nhường Tam chỉ bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới lưu giữ gìn nghiêm khắc trang

Cầu cho tới thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền quyết định, vái nài chúc nguyền.

Thanh Đề cực khổ ách không còn ngay lập tức,

Ngày Rằm mon Bảy trở thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời kiếp kiếp,

Xót thương phụ khuôn hiện tại trở thành nuôi con cái.

Nhai cơm trắng cho tới bú hao hao mòn,

Ơn sâu sắc nghĩa nặng nề thương con cái tận tình.

Trời cao khu đất rộng lớn mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời phụ vương cõi sạch sẽ bóng đầy đủ lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ khuôn thành danh phỏng đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin rước hồi phía từng miền ngay sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện chi phí phụ vương chướng óc phiền

Nguyện khai trí tuệ vô bờ sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo dõi Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị thả.

Nguyện sinh Tịnh phỏng Di-đà

Hoa sen chín phẩm là thân phụ u mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành lặn với tớ.

Nguyện rước công đức tạo nên ra

Hướng về từng cả xa gần tận hưởng nhờ

Con nằm trong muôn loại thân thuộc sơ

Đều trở thành Phật đạo, cho tới bờ an vui vẻ.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thông thường trụ Tam chỉ bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng tỏ.

Giờ này môn đồ, cùng theo với đại bọn chúng, kính cẩn trước Phật, thành ý gọi tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa tăng, xe cộ Pháp thông thường gửi, dông tố hoà mưa thuận, nước nhà thịnh, toàn cầu hoà bình, dân chúng an nhàn.

Thứ nguyện: Cầu an môn đồ ..... nằm trong chư thiện phái mạnh tín nữ giới, nghiệp chướng chi phí trừ, tai qua quýt bệnh dịch ngoài, thân thuộc tâm an nhàn, thông thường được kiết tường, vạn sự như yêu cầu, phân phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang - thịnh vượng, tin tưởng Tam chỉ bảo càng sâu sắc, tâm kể từ đối bọn chúng sinh phát triển.

Lại nguyện: Cầu siêu mùi hương linh ..... nằm trong chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ mức độ Phật, cho tới được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay đàng miệt mài, sinh về Tịnh phỏng.

Khắp nguyện: Kẻ tổn thất siêu thoát, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng trở thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy nó Phật, van nài nguyện bọn chúng sinh, thể theo dõi Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy nó Pháp, van nài nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ ràng Kinh tạng, trí huệ như biển cả. (1 lạy)

Tự quy nó Tăng, van nài nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay nghiêm túc, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

“Đến giờ niệm Phật ngồi tĩnh lặng,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tại chi phí,

Tin sâu sắc điều Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm nhắm đến cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng mênh mông,

Nhận chìm cả tớ bà,

Muốn bay luân hồi cực khổ,

Phải cấp niệm Di-đà.”

Ngưỡng ước đại bọn chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật! (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nam tế bào A-di-đà Phật!

Đã không còn giờ tịnh toạ, kính mời mọc đại bọn chúng lẹo tay đồng hồi phía.

“Nguyện rước công đức này,

Hướng về từng toàn bộ,

Đệ tử và bọn chúng sinh,

Đồng sinh về Tịnh phỏng.”

Kính chúc quý Phật tử sở hữu một tối mạnh khỏe vô chánh niệm.

Xem thêm: chàng rể chiến thần dương chấn tần nhã

Nam tế bào A-di-đà Phật!

([1]) Đầu, nhị tay, nhị chân

([1]) Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc, ý