kinh báo hiếu cha mẹ

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bạn đang xem: kinh báo hiếu cha mẹ

(Thắp 3 cây mùi hương, quỳ thật thà, cụ mùi hương ngang trán niệm rộng lớn bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng trở nên kính

Gởi bám theo đám mây hương

Phảng phất từng chục phương

Cúng nhượng bộ ngôi Tam Bảo

Thề hoàn toàn đời lưu giữ đạo

Theo tự động tánh thực hiện lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật kể từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững vàng bền

Xa bể cực khổ mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

(Xá rồi hiểu tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, lấy đức lành lặn phổ hoá bọn chúng sinh. Chúng con cái một dạ chí trở nên, cúng nhượng bộ trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện từng cả tía ngôi Tam chỉ, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo căn nhà Di-đà, nằm trong là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp tía cõi chục phương Tăng bọn chúng, ngóng kể từ bi tiếp phỏng mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thoát, u thân phụ hiện tại thế phước tăng lâu ngôi trường. Khắp bọn chúng sinh rõ rệt đàng đạo đức nghề nghiệp, bay muội mải bệnh bậc quang quẻ minh. Ngưỡng ngóng đức cả oai phong linh, kể từ bi thương xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm mùi hương nhập lư và hiểu bài xích kệ giã thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời người,

Cha lành lặn công cộng tư loại,

Quy hắn tròn trặn một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp tía kỳ,

Xưng dương nằm trong giã thán,

Ức kiếp ko tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng,

Đạo thông cảm ko thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân thích con cái hình ảnh hiện tại,

Cúi đầu van lơn thệ nguyện quy hắn.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư vô thay đổi pháp giới, quá, hiện tại, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trụ Tam chỉ. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo căn nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc toàn cầu đại kể từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hoặc ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương một vừa hai phải bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng chục phương

Hiện trở nên mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ rệt biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân thích toàn thể hiện tại tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban cho tới.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô lo ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén bát rời khỏi domain authority, ý trung nhân đề tát đoả bà domain authority, quỷ ha tát đoả bà domain authority, quỷ ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn rời khỏi trị duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào vớ kiết lật đoả, hắn mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị, quỷ ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a buông tha đậu du vày, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quỷ bà dà, quỷ trị đạt đậu, đát điệt buông tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, quỷ ha ý trung nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, quỷ rời khỏi quỷ rời khỏi, quỷ hê quỷ hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô, trị xà domain authority đế, quỷ ha trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi. Mạ mạ trị quỷ rời khỏi, mục đế lệ, hắn hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trị rơi trị sâm. Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô, quỷ rời khỏi, hô lô hô lô, hê rị, tớ rời khỏi tớ rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, ý trung nhân đề dạ ý trung nhân đề dạ, ý trung nhân đà dạ ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu, tía dạ quỷ mãng cầu, tớ bà ha. Tất đà dạ, tớ bà ha. Ma ha vớ đà đạ, tớ bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì, tớ bà ha. Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tớ bà ha. Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha. Ta bà quỷ ha, a vớ đà dạ, tớ bà ha. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tớ bà ha. Ba đà quỷ yết vớ đà dạ, tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì bàn dà rời khỏi dạ, tớ bà ha. Ma bà lợi thắng kiết rời khỏi dạ, tớ bà ha. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tớ bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu sắc vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn thăm dò cầu.

Con ni nghe thấy thường xuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe tiếng tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới nhất đặng lục thông,

Muốn cho tới thân phụ u ngoài vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm nám ân dốc trả,

Nghĩa sinh trở nên đạo cả ngóng thông thường,

Làm con cái hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn bên dưới bên trên thăm dò tầm

Thấy vong khuôn sinh thực hiện ngạ quỷ,

Không nốc ăn tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết u đói khát ai hoài tình thâm nám.

Lo vật phẩm lấy dưng kể từ khuôn,

Đặng hứng lòng vô cùng cực khổ lâu nay,

Thấy cơm trắng, u vô cùng lo lắng,

Tay miêu tả che chắn hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn ko dứt,

Sợ bọn chúng quỷ cướp giựt của bà,

Cơm đem chưa tới mồm đà,

Hoá trở nên than vãn lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.

Thấy vì vậy đau buồn thê thảm,

Mục Kiền Liên mến thương xót thương,

Mau mau về cho tới giảng đàng,

Bạch nằm trong Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật mới nhất bảo rõ rệt căn nơi bắt đầu.

Rằng u ông gốc tội vô cùng sâu sắc,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân ko thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu rộng lớn,

Tiếng vang vọng gác thấu cho tới cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà quỷ nước ngoài đạo, tư vì thế Thiên vương

Cộng tía cõi sáu phương tụ tập luyện,

Cũng ko phương cứu giúp tế u ngươi,

Muốn cho tới cứu giúp đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của chục phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng phát biểu,

Cho người xem bay ngoài ách nàn

Bèn kêu Mục Thị lại gần,

Truyền cho tới Diệu pháp ân quan trọng ganh đua.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan rinh sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm số, trái khoáy cây năm màu sắc.

Lại nên rinh nệm ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh nghịch sạch sẽ báu mầu,

Đựng vào trong bình chén bát vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức chục phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thoát,

Lại thêm thắt thân phụ u hiện tại chi phí,

Đặng nhờ phước đức tiêu xài khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như người thiền toan tô khê,

Tránh điều phiền óc siêng về Thiền-na.

Hoặc người đặng tư toà đạo trái khoáy,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc người lâu hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phân phát,

Và những sản phẩm Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát chục phương,

Hiện hình thực hiện sãi ở ngay sát bọn chúng sinh.

Đều trì giới vô cùng thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh toan chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh chén cơm lục hoà.

Người này với rinh rời khỏi vật thực,

Đặng cúng nhượng bộ Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ khuôn của những người,

Bà con cái quyến nằm trong thảy đều nhờ ơn.

Tam trang bị cực khổ chắc chắn rằng thoát ra khỏi,

Cảnh thanh thong thả hưởng trọn lâu bất ngờ,

Như còn thân phụ u hiện tại chi phí,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như thân phụ u bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang quẻ phát sáng từng nằm trong châu thân thích,

Phật dạy dỗ bảo chục phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân bám theo thể thức sau này:

Trước khi lâu thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất thế u thân phụ thí căn nhà,

Định tinh thần quán đầy đủ nhớ rằng,

Cho đoạn toan ý hành thiền,

Mới sử dụng vật phẩm đàn chi phí hiến dưng.

Khi lâu dụng, nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự động tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự ý lâu sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu giúp tế Phật một vừa hai phải phát biểu dứt,

Mục Liên nằm trong Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui sướng mừng,

Mục Liên cũng không còn than khóc rầu buồn.

Mục Liên khuôn cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp cực khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con cái nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oai phong thần Tam chỉ,

Bằng chẳng thì nàn cực khổ khó khăn rời khỏi.

Như sau môn đồ xuống tóc,

Vu Lan Bồn pháp sử dụng nhưng mà phỏng sinh.

Độ thân phụ u còn đương bên trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời căn vặn vô cùng thông,

Ta một vừa hai phải mong muốn phát biểu con cái ngay lập tức căn vặn bám theo.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo phái mạnh phái nữ,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng tá, tì quan liêu,

Cùng sản phẩm lê loại vạn dân trần thế.

Như chí mong muốn thông thường ơn thân phụ u,

Hiện bên trên nằm trong thất thế tình thâm nám.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật Đà hoan tin vui,

Phải mua sắm bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào trong bình chén bát tinh nhanh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng nhượng bộ.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên đàng ngôi trường lâu,

Chẳng tức nhức cũng chẳng cực khổ chi,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa điểm ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng hưởng trọn phước nhân duyên vui sướng đẹp mắt,

Lại xa xăm rời khỏi nàn cực khổ vô cùng thân thích,

Môn sinh Phật tử thân thương,

Hạnh tu hiếu thuận nên rất cần được thường xuyên.

Thường nguyện cầu xuân huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ khuôn siêu sinh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm nám nên thông thường.

Lễ cứu giúp tế chí trở nên sắp xếp,

Ngõ cúng nhượng bộ chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù địch ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy nhiên thân thích buổi đầu,

Đệ tử Phật lo lắng giữ gìn,

Mới nên là Thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh trở nên,

Sau là cứu giúp vớt, bọn chúng sinh muôn loại.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe tiếng tạc như vầy::

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính rời khỏi cho tới số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có những sản phẩm Bồ-tát,

Hội bên trên trên đây đầy đủ mặt mũi thông thường thông thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đàng,

Cùng sản phẩm đại bọn chúng Nam phương tổ chức.

Đáo cung cấp lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương thô vứt đấy lâu lăm,

Thế Tôn bèn cuống quýt cho tới điểm,

Lạy ngay lập tức tía lễ bái, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm ái lo ngại,

Chẳng hiểu sao Phật lễ bái đụn xương,

Vội vàng van lơn Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Phụ tía phương tư loại.

Ai người nào cũng kính Thầy nhượng bộ ấy,

Cớ sao Thầy lại lễ bái xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn trang bị,

Ngươi là môn đồ hàng đầu dày công.

Bởi không biết đục nhập ko rõ rệt,

Nên vì thế ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục lâu nay,

Cho nên nhập bại liệt biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có các cụ thân phụ u,

Hoặc thân thích tớ, hoặc kẻ tớ sinh,

Luân hồi tử sinh, tử sinh,

Lục thân thích đời trước, thi thể còn trên đây.

Ta lễ bái kỉnh người chi phí bối,

Và ngậm ngùi vì thế lưu giữ kiếp xưa.

Đống xương lếu láo tạp chẳng một vừa hai phải,

Không phân trai gái vứt bừa khó khăn coi.

Ngươi chịu thương chịu khó xét soi cho tới kỹ,

Phân thực hiện nhì mặt mũi phái nữ, mặt mũi phái mạnh,

Để cho tới phân biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo phái nữ phái mạnh hóa học ck.

Đức A-nan trong tâm thiết tha,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn van lơn Phật tỏ bày,

Vì khó khăn lựa chọn gái trai thời điểm này.

Còn sinh chi phí dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng chuồn ăn diện rành mạch,

Chớ khi tan xác tiêu xài hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nom khó khăn phân.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết,

Xương phái nữ phái mạnh phân biệt rõ rệt,

Đàn ông xương Trắng nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ nhõm thâm thâm nám dễ thương.

Ngươi với biết cớ sao thâm nhẹ?

Bởi thanh nữ sinh nở nhưng mà rời khỏi,

Sanh con cái tía đấu huyết rời khỏi,

Tám hộc tư đấu sữa hoà nuôi con cái.

Vì cớ ấy hao hao mòn thân thích thể,

Xương thanh nữ, thâm nhẹ nhõm rộng lớn trai.

A-nan nghe vậy bi đát,

Xót thương thân phụ u công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật ganh đua ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp này báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn mới nhất bảo tiếng rằng:

Vì ngươi Ta tiếp tục phân trần khá nghe!

Thân thanh nữ nhiều bề vô cùng nhọc mệt,

Sanh đặng con cái thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ gìn hãi tan không bình thường.

Tháng loại nhì nhượng bộ như sữa đặc.

Tháng loại tía như viên huyết dừng.

Bốn mon vẫn tượng rời khỏi hình.

Năm mon ngũ thể([1]) hiện tại sinh rõ rệt.

Tháng loại sáu lục căn([2]) đều đầy đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm thắt đầy đủ chân lông,

Cộng công cộng cho tới số tám muôn tư ngàn.

Tháng loại tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì không thiếu thốn vóc hình.

Mười mon là cho tới kỳ sinh.

Nếu con cái hiếu thuận xuôi bản thân rời khỏi luôn luôn,

Bằng ngỗ ngược thực hiện buồn thân thích khuôn.

Nó vẫy vùng giẫm quấu ltinh tinh,

Làm cho tới thân phụ u hãi hùng,

Sự nhức, sự cực khổ ko nằm trong tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví như được bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa u chục phần nên tin tưởng.

Điều loại nhất lưu giữ gìn bầu giáo,

Mười mon ngôi trường chu đáo từng bề.

Thứ nhì sinh nở gớm ghiếc khiếp,

Chịu nhức Chịu đựng cực khổ mỏi mải trăm phần.

Điều loại tía, thâm nám ân nuôi chăm sóc,

Cực cho tới đâu, vững chắc chẳng rung rinh.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ tràn cho tới con cái.

Điều loại năm lại còn khi ngủ,

Ướt u ở, thoáng đãng phần con cái.

Thứ sáu sú nước nhai cơm trắng,

Miễn con cái no rét chẳng nhờm, chẳng khiếp.

Điều loại bảy ko chê dù uế,

Giặt trang bị dơ của trẻ em ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng biệt,

Nếu con cái chuồn vắng vẻ thân phụ phiền u lo

Điều loại chín miễn con cái sung sướng,

Dầu nên đem nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao chất lượng thì thực hiện,

Chẳng màng tội lỗi, bị nhốt bị cụ.

Điều loại chục chẳng ham đẽo gọt,

Dành cho tới con cái những cuộc thanh thong thả,

Thương con cái như ngọc như vàng,

Ơn thân phụ, nghĩa u sánh vày Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong bọn chúng sinh tuy rằng thiệt phẩm người,

Mười phần mải muội cả chục,

Không tường ơn trọng đức dày tuy nhiên thân thích.

Chẳng kính mến, quên ân, trái khoáy đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu khoác uỷ thác,

Thì những người dân ấy đời này nên thân thích.

Mẹ sinh con cái nuôi nấng chục mon,

Cực cực khổ nhượng bộ trọng trách bên trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì thế bầu,

Cho nên thân thích thể hình hài thông thường suy.

Khi sinh đẻ gian truân chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh nghịch huyết giàn giụa,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề hiểm nguy.

Con còn nhỏ nên băn khoăn săn bắn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con cái,

Phải tắm, nên giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy u ko lo ngại gì.

Nằm phía ướt sũng, con cái ở phía ráo,

Sợ cho tới con cái ướt sũng áo, ướt sũng chăn,

Hoặc khi ghẻ chóc từng thân thích,

Ắt con cái nên Chịu đựng trăm phần thảm thương.

Trọn tía năm bú nương sữa u,

Thân gầy nhom hao mòn này nệ với con cái,

Đến khi vừa mới được rộng lớn ranh,

Mẹ thân phụ dạy dỗ bảo cho tới con cái vỡ lòng,

Cho đến lớp hé thông trí huệ,

Dựng bà xã ck với thế thực hiện ăn,

Ước ngóng con cái được nên thân thích,

Dầu cho tới thân phụ u cơ bựa quản ngại chi.

Con bệnh tật tức thì băn khoăn chạy,

Dầu tốn hao cơ hội bao nhiêu cũng đành,

Khi con cái căn căn bệnh đặng lành lặn,

Thì thân phụ u mới nhất an thần toan tâm.

Công chăm sóc dục sinh vày non biển khơi,

Cớ sao con cái chẳng hàm ân này!

Hoặc khi tội vạ bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn thân phụ u phùng đem trợn đôi mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà con cái chẳng kể rời khỏi chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy nhiên hàng không kể,

Tiếng khuyên nhủ răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng từng đàng,

Ra nhập tới lui mắng càn người bên trên.

Vì thô tục tánh thân quen thực hiện bướng,

Chẳng kể tiếng trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên bám theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành lặn bám theo nằm trong bọn chúng dữ,

Nết tập luyện thân quen thực hiện sự trái khoáy ngang,

Nghe tiếng dỗ dành quân lãng phí,

Bỏ thân phụ vứt u trốn quý phái quê người

Trước còn tập luyện bám theo thời bám theo thế,

Thân lập thân thích thăm dò nối tiếp sinh nhai,

Hoặc chuồn kinh doanh thăm dò tiếng,

Hoặc nhập lính tráng với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trở ngăn vì thế bà xã vì thế con cái,

Quên thân phụ quên u tình thâm nám,

Quên xứ quên sở nhiều năm ko về.

Ấy là phát biểu những người dân với chí,

Chớ phần nhiều du hý nhưng mà thôi,

Sau khi huỷ không còn của rồi,

Phải thăm dò phương nối tiếp thăm dò song đồng xài.

Theo ăn cướp, hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tù ngục nên vương vãi,

Hoặc khi đem căn bệnh thân thích đàng,

Không người nuôi chăm sóc vứt thân thích ngoài đồng.

Hay tin tưởng dữ, bà con cái cô chưng,

Cùng u thân phụ xao xác rầu rĩ,

Thương con cái than vãn khóc ưu sầu,

Có khi đem căn bệnh đui mù loà vương vít.

Hoặc bệnh nguy kịch vì thế thương quá lẽ,

Phải vứt bản thân thực hiện quỷ lưu giữ hồn,

Hoặc nghe con cái chẳng băn khoăn lường,

Trà đình, tửu quán, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết bám theo trang bị bất chánh,

Chẳng bao nhiêu khi thần tỉnh mộ khang,

Làm cho tới thân phụ u than vãn khẩn khoản,

Sanh con cái bất hiếu nên đem giờ đời.

Hoặc thân phụ u cho tới hồi già nua yếu hèn,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt từng điều,

Xem thêm: luyện khí 5000 năm

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con ko tiếp tế vứt văng mạng chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương thân phụ u,

Thì với lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch nhập căn nhà,

Dễ sai dễ dàng khiến cho rộng lớn là phái mạnh nhi.

Song đến thời điểm tòng phu xuất giá bán,

Lo mặt mũi ck chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm hỏi,

Lần phen nguội rét biệt tăm biệt căn nhà.

Quên chăm sóc dục tuy nhiên thân thích ân trọng

Không lưu giữ công đem nặng trĩu đẻ nhức,

Chẳng băn khoăn báo té cù lao,

Làm cho tới thân phụ u rầu rĩ thảm thay cho.

Nếu thân phụ u quở quở mắng,

Trở sinh lòng hờn dỗi chẳng kiêng cữ,

Chớ chi ck tiến công triền miên,

Thì cam lòng Chịu đựng chẳng phiền chẳng than vãn.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái mạnh phái nữ,

Nói ko nằm trong nghiệp dữ nên đem.

Nghe Phật chứng minh từng đàng,

Trong sản phẩm đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, lấy cây lấy củi,

Đập nhập bản thân, nhập mũi nhập hông,

Làm cho những chân lông,

Thảy đều rướm tiết, ướt sũng váy đầm cả thân thích.

Đến mê mẩn tinh thần biến động,

Một giây lâu mới nhất tỉnh than vãn rằng:

Bọn tớ trái khoáy thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ rệt ko rộng lớn người loà.

Nay tỏ ngộ biết bao nhầm nhỡ,

Ruột gan góc nhượng bộ như nhừ như tan,

Tội tình khó khăn nỗi than vãn khẩn khoản,

Làm sao trả đặng muôn vàn ơn sâu sắc.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo đáp thù địch ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân thích của tớ.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu số,

Phân tỏ nằm trong Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn thân phụ nghĩa u u ám,

Không phương báo đáp cho tới một vừa hai phải mức độ đâu.

Ví với người ơn sâu sắc dốc trả,

Cõng u thân phụ toàn bộ nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bại liệt ko thông thường.

Ví với người gặp gỡ cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân thích dưng không còn thân thích này,

Xương nghiền thịt nhừ phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn trên đây ko đồng.

Ví với người vì thế công sinh chăm sóc,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân thích loà tối như vọc,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví với người cụ dao thiệt bén,

Mổ bụng rời khỏi, rút không còn tấm lòng,

Huyết rời khỏi từng khu đất chẳng than vãn,

Đến trăm ngàn kiếp thâm nám ân đâu vày.

Ví với người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm nhập bản thân bất luận ở đâu,

Tuy là việc khó khăn biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp không vấn đề gì đáp thông thường.

Ví với người vì thế ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật thế đèn,

Cứ treo vì vậy hoàn toàn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm nám ko thông thường.

Ví với người xương nghiền rời khỏi mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt bửa thân thích bản thân,

Xương tan thịt nhừ chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bên trên ko đồng.

Ví với người vì thế công chăm sóc dục,

Nuốt Fe rét thấu ruột thấu gan góc,

Làm cho tới thân thích thể tan biến,

Đến trăm ngàn kiếp thâm nám ân ko thông thường.

Nghe Phật phát biểu thảy đều hãi kinh,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi cụ ngăn,

Đồng thinh bạch Phật tiếng rằng:

Làm sao trả đặng thâm nám ân tuy nhiên đường?

Phật mới nhất bảo những sản phẩm Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì thân phụ u trì thường xuyên phúng tụng,

Cùng ân hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhượng bộ Tam chỉ sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa số chi.

Rằm mon Bảy cho tới kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ phẩm đầy đủ tràn,

Chờ giờ câu hội bịa đặt bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy nhiên đàng ngôi trường lâu,

Hoặc sinh về Tịnh Độ nhàn hạ,

Ấy là báo đáp thù địch ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy nhiên thân thích của tớ.

Mình còn nên cần thiết thường xuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới lưu giữ gìn,

Những tiếng Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá nên hắn test phụng hành chớ sai

Được vì vậy mới nhất là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tối nên rơi,

Trong năm đại tội kể rời khỏi,

Bất hiếu loại nhất, thiệt là trọng thay cho.

Sau khi bị tiêu diệt bị giày vò nhập ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này nhập núi Thiết Vi,

Vách phên vày Fe vây xung quanh tư bề.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy trở nên than vãn,

Có lò nấu nướng Fe cho tới tan,

Rót nhập vào mồm tội nhân hành quyết.

Một vá đầy đủ cho tất cả những người lâu cực khổ,

Lột thịt domain authority nhức thấu tấm lòng,

Lại với chó Fe, rắn gang,

Phun rời khỏi sương lửa nhen nhóm đoàn tội nhân,

Ở nhập ngục với nệm vày Fe,

Bắt tội nhân ở từng bại liệt đoạn,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng thịt thau.

Móc vày Fe, thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung sập tháo dỡ như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm cho tới thân thích thể nhừ nhừ như tương.

Những hình trị vô phương kể không còn,

Mỗi ngục đều sở hữu cơ hội trị riêng biệt,

Như là xe cộ Fe phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt ngay lập tức vô cùng hứng,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân thích,

Ngày tối thư hùng muôn phen,

Đến trăm ngàn kiếp không ngừng nghỉ một giây.

Sự hành trị bên trên A-tỳ ngục,

Rất u ám ngỗ ngược tuy nhiên thân thích,

Chúng ngươi đều nên thân thương,

Thừa hành những việc phân trần khoản bên trên.

Nhứt là nên Kinh này in chép,

Truyền bá rời khỏi cho tới từng Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví vày đặng thấy một vì thế Thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng vày thấy Phật vạn thiên

Do bám theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ hắn như sở nguyền.

Cha u đặng xa xăm miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi tiếng Phật giảng một vừa hai phải đoạn,

Khắp nhập tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phân phát nguyện thà thân thích này nát

Ra vết mờ do bụi tro, muôn kiếp chẳng nằn nì,

Dầu cho tới lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp tiếng Thầy không bao giờ quên.

Ví như bị bá thiên đao thăm dò.

Khắp thân thích này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân thích này,

Trải trăm ngàn kiếp tiếng Thầy chẳng sai.

Dẫu thân thích này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rời rã,

Đến trăm ngàn kiếp như vọc,

Chúng con cái cũng chẳng trái khoáy tiếng Thầy khuyên nhủ.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn bịa đặt nhằm hiệu Kinh,

Ngày sau quảng bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì thường xuyên tu hành.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết!

Quyển Kinh này trái khoáy thiệt cao xa xăm,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi nên lưu giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau hắn giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử vô cùng mừng, vô cùng vui sướng,

Thảy một lòng vâng bám theo tiếng Phật,

Và kính trở nên tin tưởng dĩ nhiên vẹn truyền,

Đồng nhau tựu bên trên Phật chi phí,

Nhất tâm đảnh lễ rồi ngay lập tức lùi ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới nhất hé mang!

Chân như 1 áng linh quang quẻ,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi chuồn từng vùng,

Dứt từng đàng cực khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi ngờ nan,

Sắc bại liệt này không giống loại ko đâu mà!

Cái ko nọ này xa xăm loại sắc,

Sắc là ko, ko sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi với phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng dứt này mà,

Sạch dơ, thêm thắt hạn chế cũng chính là chân không

Ấy vậy nên xét thông từng lẽ,

Như hư vô sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch sẽ làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như vậy,

Lục trần bại liệt cũng kể là ko.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi nhưng mà có?

Bổn tánh ko soi nó nên tiêu!

Đã ko lão tử hiểm túng bấn,

Còn đâu già nua bị tiêu diệt, hòng bám theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đàng tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hư đốn soi làu!

Không ngăn lo ngại còn đâu băn khoăn sợ!

Mộng tưởng ko tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, bệnh nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao bệnh trái khoáy,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng linh liêng!

Ấy đại thần chú gom nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy nhưng mà,

Gồm đầy đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những cực khổ óc thênh thênh trừ không còn,

Lời phát biểu này chân thực chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua quýt,

Này câu thần chú niệm rời khỏi như vầy:

Yết đế, yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đế, ý trung nhân đề tớ bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa buông tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ buông tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, tớ bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân thích Phật sắc vàng tươi tắn,

Tướng chất lượng quang quẻ minh vẹn đầy đủ chục.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi rộng lớn,

Mắt nhập tợ nước tư mối cung cấp khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân thích vội vàng bao nhiêu mươi.

Bốn tám tiếng nguyện ngóng phỏng bọn chúng,

Hoa sen chín phẩm rước đăng vương.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát.      (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con cái,

Vâng tiếng Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện thực hiện con cái thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân thích sinh,

Con cho tới cứng cáp,

Mẹ dày gian nan,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín mon nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn vứt ngủ,

Ấm no không thiếu thốn,

Cậy với công thân phụ,

Chẳng quản ngại yếu hèn già nua,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết nằm trong trả vũ,

Phấn đấu nuôi con cái,

Giáo dục vuông tròn trặn,

Đem đàng học tập đạo.

Đệ tử ơn sâu sắc ko báo,

Hổ phận thông thường thông thường.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí trở nên kính cẩn,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng chỉ chỉnh tề,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham lam thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp thân phụ u bọn chúng con cái,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn bên trên thế,

Thân tâm yên ổn ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã tắt thở,

Ác đạo xa xăm rời khỏi,

Chóng trở nên Phật trái khoáy.

Ngưỡng nom những Đức Như Lai

Khắp cõi hư vô,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lễ bái Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đồ thương hiệu là Mục Liên,

Lòng con cái sùng đạo tu hiền khô,

Xuất gia bám theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm con kiến tánh Như Lai hoàn toàn lành lặn,

Lục thông không thiếu thốn thành danh,

Muốn thăm dò thân phụ u lòng trở nên gắng sức,

Đền ơn cho tới bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng trần thế.

Thấy vong u cực khổ muôn vàn,

Ốm gầy nhom, đói khát nhập đàng quỷ quỷ.

Mục Liên kêu u khóc la,

Đau lòng thương u đoạ rơi Diêm đình.

Thanh Đề bắt gặp con cái bản thân,

Mục Liên cứu giúp u không còn tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong tâm,

Mục Liên nghe phát biểu khóc ròng rã thở than vãn,

Vội vàng quay về trần thế,

Bới cơm trắng một chén bát lấy quý phái u mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng trở nên than vãn.

Mục Liên coi thấy tháng hoàng,

Trong lòng nhức nhối, than khóc buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật phỏng bản thân,

Trở về lễ bái Phật cầu van lơn u già nua.

Thích-ca Đức Phật phân qua quýt,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ rơi nghiệp hành.

Ta truyền cứu giúp tế pháp lành lặn,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho tới phụ khuôn hiện tại chi phí,

Lục thân thích, quyến nằm trong bình yên ổn điều hoà.

Bảy đời phụ khuôn vẫn qua quýt,

Về trời hưởng trọn phước sáng sủa loà hào quang

Vui nghịch ngợm ung dung nhàn hạ,

Ngày Rằm mon Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm số món ăn,

Trái cây ngũ trái khoáy, mùi hương đăng rõ rệt,

Chiếu, nệm, bể nước, mùng mùng.

Dầu, đàng, trà lá, chén bát vàng đựng cơm trắng,

Những dụng cụ quý bông thơm ngát,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn rành mạch.

Cúng nhượng bộ Tam chỉ cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới lưu giữ gìn ngặt trang

Cầu cho tới thí căn nhà trai đàn,

Tâm hành thiền toan, vái khẩn khoản chúc nguyền.

Thanh Đề cực khổ ách không còn ngay lập tức,

Ngày Rằm mon Bảy trở nên Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời kiếp kiếp,

Xót thương phụ khuôn hiện tại trở nên nuôi con cái.

Nhai cơm trắng cho tới bú hao hao mòn,

Ơn sâu sắc nghĩa nặng trĩu thương con cái nhiệt tình.

Trời cao khu đất rộng lớn mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời tía cõi sạch sẽ bóng hoàn toàn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ khuôn thành danh phỏng đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin lấy hồi phía từng miền ngay sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu xài tía chướng óc phiền

Nguyện khai trí tuệ vô hạn sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành bám theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị buông tha.

Nguyện sinh Tịnh phỏng Di-đà

Hoa sen chín phẩm là thân phụ u mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành lặn với tớ.

Nguyện lấy công đức tạo nên ra

Hướng về từng cả xa gần hưởng trọn nhờ

Con nằm trong muôn loại thân thích sơ

Đều trở nên Phật đạo, cho tới bờ an vui sướng.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thông thường trụ Tam chỉ.

Nam tế bào Ta Bà Giáo căn nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng tỏ.

Giờ này môn đồ, cùng theo với đại bọn chúng, kính cẩn trước Phật, thành ý hiểu tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện lấy công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa thêm thắt, xe cộ Pháp thông thường gửi, dông hoà mưa thuận, non sông cường thịnh, toàn cầu hoà bình, quần chúng. # an nhàn.

Thứ nguyện: Cầu an môn đồ ..... nằm trong chư thiện phái mạnh tín phái nữ, nghiệp chướng tiêu xài trừ, tai qua quýt căn bệnh ngoài, thân thích tâm an nhàn, thông thường được kiết tường, vạn sự như yêu cầu, phân phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang - thịnh vượng, tin tưởng Tam chỉ càng sâu sắc, tâm kể từ đối bọn chúng sinh phát triển.

Lại nguyện: Cầu siêu mùi hương linh ..... nằm trong chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ mức độ Phật, cho tới được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay đàng mải, sinh về Tịnh phỏng.

Khắp nguyện: Kẻ tổn thất siêu thoát, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng trở nên Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy hắn Phật, van lơn nguyện bọn chúng sinh, thể bám theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy hắn Pháp, van lơn nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ rệt Kinh tạng, trí huệ như biển khơi. (1 lạy)

Tự quy hắn Tăng, van lơn nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi tới giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính chào đại bọn chúng lẹo tay chỉnh tề, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

“Đến giờ niệm Phật ngồi yên ắng,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tại chi phí,

Tin sâu sắc tiếng Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm nhắm tới cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng bát ngát,

Nhận chìm cả tớ bà,

Muốn bay luân hồi cực khổ,

Phải vội vàng niệm Di-đà.”

Ngưỡng ngóng đại bọn chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật! (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nam tế bào A-di-đà Phật!

Đã không còn giờ tịnh toạ, kính chào đại bọn chúng lẹo tay đồng hồi phía.

“Nguyện lấy công đức này,

Hướng về từng toàn bộ,

Đệ tử và bọn chúng sinh,

Đồng sinh về Tịnh phỏng.”

Kính chúc quý Phật tử với cùng 1 tối lành mạnh nhập chánh niệm.

Xem thêm: công chúa nhỏ

Nam tế bào A-di-đà Phật!

([1]) Đầu, nhì tay, nhì chân

([1]) Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thích, ý