khi phóng sinh nên nói gì

“Cứu thả những sinh mạng được xài trừ bị bệnh, bay ngoài những tai nạn”. – Đây là câu nói. dạy dỗ nhập kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức. Người phóng sinh tu phước, tương trợ muôn loại bay ngoài cực khổ ách thì phiên bản thân mật ko gặp gỡ những tai nạn thương tâm và được tăng lâu mạng.

Hơn nữa, việc phóng sinh cũng hùn tất cả chúng ta trưởng chăm sóc tâm kể từ bi, nuôi rộng lớn tâm mến yêu.

Bạn đang xem: khi phóng sinh nên nói gì

Để cúng phóng sinh đích Pháp và đạt được quyền lợi, kính mời mọc quý Phật tử nằm trong xem thêm Bài cúng phóng sinh sau đây.

Người phóng sinh tu phước, tương trợ muôn loại bay ngoài cực khổ ách thì phiên bản thân mật ko gặp gỡ những tai nạn thương tâm và được tăng lâu mạng.

Người phóng sinh tu phước, tương trợ muôn loại bay ngoài cực khổ ách thì phiên bản thân mật ko gặp gỡ những tai nạn thương tâm và được tăng lâu mạng.

A. Hướng Dẫn

I. Mục Đích

– Tu tâm kể từ bi, thương tưởng bọn chúng sinh chuẩn bị bị rơi rụng mạng, nhập cõi súc sinh.

– Kết duyên mang đến bọn chúng sinh nhập cõi súc sinh với Phật Pháp.

– Tăng tăng phúc báu, hồi phía cho những vấn đề thiện thời điểm hiện tại của mái ấm gia đình, được gửi hóa, sớm được như hòng cầu.

– Cầu niềm hạnh phúc mang đến mái ấm gia đình tín công ty, quyền lợi bọn chúng sinh.

II. Cách Thức Thực Hiện Phóng Sinh

– Mua loài vật phóng sinh tức thì hoặc đem về khấn trong nhà, Khi đem thả phóng sinh cũng thực hiện cộng đồng theo đuổi nghi tiết này.– Để loài vật bên dưới khu đất, phần bên trước mặt mũi, ko cần thiết thắp mùi hương, lẹo tay phía lên hư vô khấn bạch.

B. Nghi Thức

1. Bạch Phật

(Chắp tay, nhằm những loài vật phần bên trước, tâm hướng đến chư Phật bạch lễ)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con cái kính bạch chư Phật chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng minh chứng và gia hộ mang đến con/chúng con cái.

Đệ tử con cái thương hiệu là… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang được ở tại:…

Con/chúng con cái một lòng kính trọng chư Phật, kính trọng giáo Pháp cứu vãn cực khổ nhưng mà Đức Phật tiếp tục tuyên thuyết, kính trọng chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang được thực hành câu nói. Đức Phật dạy, cầu Thánh trái khoáy giải bay, làm đồng phước điền mang đến nhân thiên. Đệ tử con/chúng con cái vâng câu nói. Đức Phật dạy dỗ, tu tâm kể từ bi, cứu vãn mạng bọn chúng sinh.

Con/chúng con cái mua sắm mạng những chúng (kể thương hiệu loài)… này, cứu vãn bọn chúng bay ngoài sự kìm hãm trói buộc, cứu vãn bọn chúng bay ngoài nghiệp bị sát mạng, con/chúng con cái van phía nguyện mang đến bọn chúng, được xài trừ nghiệp chướng, sớm bay được nghiệp thực hiện súc sinh, nương tựa oai vệ đức Tam Báo, sớm được tái ngắt sinh về cõi người, gặp gỡ được Tam Báo, tu hành theo đuổi giáo Pháp của Phật, đem về quyền lợi niềm hạnh phúc mang đến tự động thân mật, lấy giáo Pháp của Phật, thực hiện quyền lợi mang đến bọn chúng sinh. Con/chúng con cái van phía nguyện, kết hôn pháp lữ với chúng (kể thương hiệu loài)… này, luôn luôn trợ duyên lẫn nhau tinh ma tấn tu hành theo đuổi giáo pháp của Đức Phật, cho đến ngày liễu bay luân hồi sống chết.

Con/chúng con cái cũng van hồi phía công đức lành lặn này, nhằm sám hối hận toàn bộ những tội nghiệp, kể từ vô thủy kiếp, nhưng mà con/chúng con cái và mái ấm gia đình, tiếp tục kìm hãm trói buộc, hao hao sát mạng bọn chúng thơ mộng, nguyện phúc lành lặn này, sẽ hỗ trợ con/chúng con cái và mái ấm gia đình, xài trừ được trái khoáy báo bị kìm hãm, bị tổn sợ hãi cho tới thân mật thể tính mạng con người, tự những hiểm sâu nhưng mà con/chúng con cái và mái ấm gia đình làm nên tạo ra. Con/chúng con cái van hồi phía mang đến mái ấm gia đình con/chúng con cái, phát triển phúc lành lặn, quý khách ko gặp gỡ những ác duyên, ko thực hiện những việc ác, không biến thành hiểm sâu kìm hãm, không biến thành tổn sợ hãi cho tới thân mật thể, tính mạng con người. Hồi phía mang đến phụ thân, u với mọi member nhập mái ấm gia đình được sức mạnh, lâu mạng được kéo dãn, rất đầy đủ duyên lành lặn tu theo đuổi chủ yếu Pháp Phật.

Con/chúng con cái van chư Phật minh chứng mang đến con/chúng con cái, gia hộ mang đến con/chúng con cái với mọi chúng (kể thương hiệu loài)… trên đây, được như nguyện hồi vị trí hướng của con/chúng con cái.

Nếu ham muốn hồi phía mang đến vong linh này thì bạch: Con/chúng con cái van hồi phía mang đến vong linh (đọc vong linh)…, hòng nguyện (các) vong linh được về miếu Ba Vàng, nghe học tập Phật Pháp sớm được giác ngộ giải bay, kết hôn pháp lữ với con/chúng con cái, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên lẫn nhau tu hành cho đến ngày trở thành Phật.

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi Hướng

(Tùy duyên với hoặc ko người sử dụng pháp khí)

Xem thêm: cách làm diều sáo mini

Phóng sinh tu tập dượt, công đức với từng nào,

Con van lấy ê hồi thiên về,

Nguyện từng pháp giới những bọn chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện xài phụ vương chướng sạch sẽ phiền óc,

Nguyện được trí tuệ thiệt sáng sủa ngời,

Nguyện những tội chướng thảy xài trừ,

Đời đời thông thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện lấy công đức tu hành này,

Chan rải chục phương từng toàn bộ,

Hết thảy bọn chúng con cái với mọi loại,

Đồng được đăng vương Vô thượng giác. (3 chuông)

3. Tam Tự Quy Tự quy hắn Phật, nguyện mang đến bọn chúng sinh, hiểu thấu đạo rộng lớn, trị tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy hắn Pháp, nguyện mang đến bọn chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải dương. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy hắn Tăng, nguyện mang đến bọn chúng sinh, quản lý và vận hành đại bọn chúng, không còn thảy ko lo ngại. (3 chuông. 1 lễ) 

4. Khi Gia Đình Thả Phóng Sinh Thì Đọc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! tổ ấm chúng con cái tác lễ (đọc tên lễ: cầu an mang đến..; tuần thất cho:...), chúng con cái đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)... giờ này con cái cút thả chúng. Con van chư Phật gia trì, mang đến con cái được nói lời kết duyên Phật Pháp mang đến chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện mang đến đời đời kiếp kiếp, sinh đi ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề:

“PHÁT TÂM BỒ ĐỀ,

HỘ TRÌ TAM BẢO,

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP,

Xem thêm: tôi trở thành vợ nam chính

RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”

Thả kết thúc đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)