để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu hỏi:

09/07/2020 28,904

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘acb’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết trái ngược in rời khỏi screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘acb’

C. ‘abcdacb’

D. ‘acbabcd’

Câu 2:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 3, 3) cho tới độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 3:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết trái ngược in rời khỏi screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘1234’

C. ‘abcd1234’

Xem thêm: cách ẩn danh sách bạn bè trên fb

D. ‘1234abcd’

Câu 4:

Cho chương trình sau:

Program C_trinh_con;

Var d: char;

 X1: string;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

 Var j: byte;

 Begin

  j := pos (a, Xt);

  while j < > 0 do

  begin

   delete(Xt, j, 1);

    j := pos(a, Xt);

  end;

 End;

Begin

 X1:=’SEPTEMBER’;

 d := ‘E’;

 Xoa (d, X1);

End.

a/ Hãy chạy tay tạo ra sản phẩm bám theo bảng khuôn bên dưới đây

b/ Hãy chỉ ra: biến đổi toàn viên, biến đổi toàn thể, thông số mẫu mã, tham lam số thực sự, thông số biến đổi,tham lam số giá trị vô công tác bên trên.

Câu 5:

Cho s = ‘Tran Hung Dao’, hàm length(s) cho tới độ quý hiếm bằng:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 6:

Câu mệnh lệnh hé biến đổi tệp f1 nhằm phát âm tài liệu đem dạng:

A. reset(f1);

B. rewrite(f1);

C. read(f1);

D. write(f1);

Xem thêm: máy phun khí dung omron