bảng tuần

1 1 H Hydro 1,0081 Số hiệu hiệu Tên KLNT
C Rắn
Hg Lỏng
H Khí
Rf Chưa biết
Kim loại Phi kim
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Họ
lantan
Kim loại gửi tiếp Kim loại yếu Á kim Phi kim khác Halogen Khí hiếm
Họ
actini
Kelvin
°Celsius
°Fahrenheit
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Phân tung alpha β− Phân tung beta
p Phát xạ proton β+ Phát xạ positron
n Phát xạ neutron K+ Bắt lưu giữ electron
SF Phân hoạnh họe tự động phát   Bền

2 He Heli 4,0026022 K 2 3 Li Liti 6,942
1
4 Be Berili 9,0121822
2
5 B Bo 10,812
3
6 C Cacbon 12,0112
4
7 N Nitơ 14,0072
5
8 O Oxy 15,9992
6
9 F Flo 18,99840322
7
10 Ne Neon 20,17972
8
K
L
3 11 Na Natri 22,989769282
8
1
12 Mg Magie 24,3052
8
2
13 Al Nhôm 26,98153862
8
3
14 Si Silic 28,0852
8
4
15 P Phốtpho 30,9737622
8
5
16 S Lưu huỳnh 32,062
8
6
17 Cl Clo 35,452
8
7
18 Ar Argon 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Kali 39,09832
8
8
1
20 Ca Canxi 40,0782
8
8
2
21 Sc Scandi 44,9559122
8
9
2
22 Ti Titan 47,8672
8
10
2
23 V Vanadi 50,94152
8
11
2
24 Cr Crom 51,99612
8
13
1
25 Mn Mangan 54,9380452
8
13
2
26 Fe Sắt 55,8452
8
14
2
27 Co Coban 58,9331952
8
15
2
28 Ni Niken 58,69342
8
16
2
29 Cu Đồng 63,5462
8
18
1
30 Zn Kẽm 65,382
8
18
2
31 Ga Gali 69,7232
8
18
3
32 Ge Gecmani 72,632
8
18
4
33 As Asen 74,921602
8
18
5
34 Se Selen 78,962
8
18
6
35 Br Brom 79,9042
8
18
7
36 Kr Krypton 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubiđi 85,46782
8
18
8
1
38 Sr Stronti 87,622
8
18
8
2
39 Y Yttri 88,905852
8
18
9
2
40 Zr Zirconi 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niobi 92,906382
8
18
12
1
42 Mo Molypden 95,962
8
18
13
1
43 Tc Tecneti (98)2
8
18
13
2
44 Ru Rutheni 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rhodi 102,905502
8
18
16
1
46 Pd Paladi 106,422
8
18
18
47 Ag Bạc 107,86822
8
18
18
1
48 Cd Cadimi 112,4112
8
18
18
2
49 In Indi 114,8182
8
18
18
3
50 Sn Thiếc 118,7102
8
18
18
4
51 Sb Antimon 121,7602
8
18
18
5
52 Te Telua 127,602
8
18
18
6
53 I Iốt 126,904472
8
18
18
7
54 Xe Xenon 131,2932
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Xêsi 132,90545192
8
18
18
8
1
56 Ba Bari 137,3272
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafni 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantan 180,947882
8
18
32
11
2
74 W Wolfram 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Rheni 186,2072
8
18
32
13
2
76 Os Osmi 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Iridi 192,2172
8
18
32
15
2
78 Pt Platin 195,0842
8
18
32
17
1
79 Au Vàng 196,9665692
8
18
32
18
1
80 Hg Thủy ngân 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Tali 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Chì 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bismut 208,980402
8
18
32
18
5
84 Po Poloni (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astatin (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Franxi (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Radi (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rutherfordi (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubni (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Seaborgi (271)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Bohri (272)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hassi (270)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitneri (276)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmstadti (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgeni (280)2
8
18
32
32
18
1
112 Cn Copernixi (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihoni (284)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovi (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovi (288)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermori (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Đối với những thành phần không tồn tại đồng vị bền, số khối của đồng vị với chu kỳ luân hồi buôn bán tung lâu năm nhất được đặt điều vô ngoặc đơn. Các thành phần chúng ta lantan (57-71) và chúng ta actini (89-103) 57 La Lantan 138,905472
8
18
18
9
2
58 Ce Xeri 140,1162
8
18
19
9
2
59 Pr Praseodymi 140,907652
8
18
21
8
2
60 Nd Neodymi 144,2422
8
18
22
8
2
61 Pm Promethi (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samari 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Europi 151,9642
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolini 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbi 158,925352
8
18
27
8
2
66 Dy Dysprosi 162,5002
8
18
28
8
2
67 Ho Holmi 164,930322
8
18
29
8
2
68 Er Erbi 167,2592
8
18
30
8
2
69 Tm Thuli 168,934212
8
18
31
8
2
70 Yb Ytterbi 173,0542
8
18
32
8
2
71 Lu Luteti 174,96682
8
18
32
9
2
89 Ac Actini (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Thori 232,038062
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protactini 231,035882
8
18
32
20
9
2
92 U Urani 238,028912
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptuni (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutoni (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Americi (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Curi (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkeli (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Californi (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einsteini (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermi (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendelevi (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobeli (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lawrenci (262)2
8
18
32
32
8
3